fbpx

Uzgajanje šampinjona

gombatermesztes BF

U Naša firma snabdeva klijente iskjučivo robom vrhunske kvalitete. Postizavanje visokih prinosa te vrhunske kvalitete ozbiljan su zadatak obzirom na izraženu osetljivost kulture šampinjona na bolesti i štetočine (bakterije, konkurentni plesni, štetočine, itd.). Gajilište mora biti čisto, klimatski uslovi vazduha moraju biti optimalni za vreme uzgajanja. Itekako značajan faktor za uspešno uzgajanje je kvaliteta uzgojnog supstrata (komposta).

Nakon ubacivanja vreća prosečne težine 18-20 kg u uzgojnu prostoriju u optimalnim klimatskim uslovima počinju složeni biološki i hemijski procesi potrebni za razvoj kulture šampinjona:

I.Faza inkubacuje:

1.U fazi inkubacije micelija svojim razvojem osvaja kompost, te razgrađuje hranljive sastojke. Ova faza traje 14-17 dana za koje vreme temperatura komposta mora biti stalno između 24 – 28 C, vazduh je zavisno od uslova proizvodnje između 19 – 22 C ( izolacija, količina komposta na 1 m2 proizvodne površine , unutrašnjih karkteristika komposta, itd), a odgovarajuća vlažnost vazduha je iznad 95 RP%. Ukoliko ne obezbedimo gornje uslove, trebamo računati sa smanjivanjem prinosa te produžavanjem ciklusa proizvodnje.

2.U optimalnim uslovima nakon 14-17 dana inkubirani kompost trebamo prekriti slojem pokrivke debljine 5cm, koji je obično mešavina treseta te mlevenog vapnenog kamenca (ili šećernog mulja). U periodu od sledećih 6-9 dana tako pokrivenu površinu (pokrivni materijal) zalivamo pitkom vodom. Re?im, količine te termin zalivanja uvek su u funkciji dinamike nadiranja micelije u sloj pokrivke. Generalno , važno je napuniti volumen pokrivke sa dovoljnom količinom vode, jer pečurka crpi znatni deo vode iz pokrivke (sadržaj vode u pečurci je iznad 92%), no ako se zanemari napredovanje micelije u sloju pokrivke, prevelikim zalivanjima možemo oštetiti micelij do potpunog pada prinosa.

3.Nakon 6-9 dana sledi tehnološki korak- – kada sloj pokrivke osvojenim () micelijem mešamo čitavom dubinom. Time stvaramo uslove za ujednačenu frukifikaciju te omogućavamo aeraciju raznih gasova iz komposta, koji se stvaraju tokom inkubacije.

4.U slučaju pravilne tehnologije proizvodnje tokom sledećih 2-4 dana micelija u sloju pokrivke se regenerira.

II. Faza fruktifikacije:

1.Nakon dovoljne regeneracije micelija u sloju pokrivke počinjemo fazu fruktifikacije. U toj fazi temperaturu komposta u roku od 4-5 dana spuštamo na 19-22 C, prostorije na 16-17 C. Postotak vlažnosti vazduha stalno držimo na 90-92 RP%. Sniženje izvodimo postepeno, do 1-1,5 C dnevno. Prenaglo snižavanje rezultira prenaglu fruktifikaciju, te previše plodnih tela slabe kvalitete. Izostanak ili nedovoljno sniženje temperature rezultira smanjenje prinosa do potpunog izostanka berbe. Paralelno sa snižavanjem temperature ubacujemo veliku količinu svežeg vazduha u gajilište, čime nivo sadržaja CO2 u vazduhu snižavamo ravnomerno do 1200 ppm, te držimo na tom nivou.

Prvu berbu možemo očekivati na 9-10 dana od početka aeracije (). Higijenu moramo održavati i nakon početka berbe. Moderni se hibridi visokih prinosa beru u 3-4 talasa, te razmaka između talasa od 4-5 dana. U tom periodu vrše se zalivanja pokrivke u cilju nadoknade vode u količini adekvatnoj ukupnoj količini obranih pečuraka.

Ciklus gajenja šampinjona traje 9-10 tjedana, tj oko 65-70 dana. Istrošeni kompost izvrsna je dohrana tlu u hortikulturi, čime se ciklus proizvodnje može smatrati potpuno ekološkim, bez nusprodukata.

Kliknite ovde da vidite naše proizvode od svežih pečuraka!

Kako proizvodimo?