fbpx

1. A Játék időtartama
A Bio-Fungi Kft. 2022. október 1. és október 30. között GoPink nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója
A Játék szervezője a Bio-Fungi Kft. (székhely: 2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10., cégjegyzékszám:13-09-123337; adószám:10957013-2-13) (továbbiakban: „Szervező”).

3. A Játék nyereményei
Szervező a nyereményjáték során azok között sorsol, akik október 1. és 30. között minimum egy éjszakát eltölt a Dráva Hotel Thermal Resort**** -ban (Investeur Kft., 7815 Harkány, Bartók Béla u. 1., 13746960-2-02). A vendégek között 2022. október 9., 16., 23., 30. napokon 1 (egy) nyertest sorsolunk ki, akik a Bio-Fungi Kft. által felajánlott 1-1 db GoPink ajándékcsomagot nyernek, amelynek tartalma 1 db GoPink logós törölköző vagy 1 db GoPink kötény, 2 db receptfüzet és 3 db gomba szárítmány. A sorsolást követően a nyertesek elérhetősége a Bio-Fungi Kft. részére átadásra kerül, akik 1 héten belül felveszik a kapcsolatot a nyertesekkel, majd postázzák a nyereményt. A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

4. A Pályázaton való részvétel feltételei
4.1. Jelen Szabályzat hatálya a GoPink nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a GoPink nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.
4.2. A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett 2022. október 1. 00:00 és 2022. október 30. 23:59 közötti időszakban Dráva Hotel szállóvendége minimum 1 éjszakára. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.
4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak GoPink nyereményjáték időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.
4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Bio-Fungi Kft. és a Dráva Hotel Thermal Resort dolgozói, valamint a GoPink nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a GoPink nyereményjáték szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

5. A Pályázaton való részvétel menete
5.1. A Játékos 2022. október 1. 00:00 és 2021. október 30. 23:59 között minimum 1 éjszakára megszáll a Dráva Hotel Thermal Resortban, kitölti a becsekkoláskor kapott szórólapot és kijelentkezéskor leadja a recepción.
5.3. A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik 2021. október 8. 00:00 és 2021. október 30. 23:59 között minimum 1 éjszakára a Dráva Hotel Thermal Resort szállóvendégei.
5.4. Szervező a játék során összesen négy (4) nyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a Dráva Hotel Thermal Resort által történik. Sorsolások időpontja: 2022. október 9., 16., 23., 30.
5.5. Szervező a nyertest a regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező értesíti a tartaléknyertest a fenti szabályok szerint. Amennyiben a tartaléknyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik a Szervező új nyertest és tartaléknyertest sorsol. A nyertes elérhetőségei átadásra kerülnek a nyeremény felajánlója (Bio-Fungi Kft.) részére, aki minden nyertessel felveszi a kapcsolatot.

6. Nyeremény átvétele
6.1. A nyertes Játékosok az értesítéstől számított 3 munkanapon belül kötelesek felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és e-mail címét, amelyek átadásra kerülnek a Bio-Fungi Kft. részére a nyeremény kiszállításának céljából.
6.2. A nyeremény beváltásnak részleteiről minden nyertest a Bio-Fungi Kft. email-ben / telefonon tájékoztat.
6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről vagy a nyereményért a megadott határidőben nem jelentkezik.
6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a nyereményjáték feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges. A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a GoPink nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.
6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

7. Adatvédelem
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://gopink.hu/adatkezelesi-tajekoztato/. A nyereményjátékra vonatkozó kérdéseket a 4.2 pont, a Játékos jogaival kapcsolatos szabályokat a 8. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.
7.1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: (1) Cégnév: Investeur Kft., 7815 Harkány, Bajcsy-Zsilinszky utca 6., adószám: 13746960-2-02., cégjegyzékszám: 02-09-082276. (2) Cégnév: Bio-Fungi Kft., 2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10., adószám: 10957013-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-123337.
7.2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
• Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.
• Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)
A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.
7.3. Az adatok megőrzési ideje
A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.
• Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.
• Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig
A Bio-Fungi Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 2338 Áporka, Szabadságtelep 030/10.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://gopink.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) rendelkezik.

8. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Bio-Fungi Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Bio-Fungi Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Bio-Fungi Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Bio-Fungi Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Bio-Fungi Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Bio-Fungi Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Bio-Fungi Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Bio-Fungi Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Bio-Fungi Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Bio-Fungi Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Bio-Fungi Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések
9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.
9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Áporka, 2022. szeptember 30.